Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET Spółka Akcyjna wraz z projektami uchwał

13 sierpnia, 2020

Bieżący | EBI | 11/2020

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:00 we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2 (Hotel im. Jana Pawła II).

Zarząd Emitenta informuje, że w dniach 9 sierpnia 2020 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Piotr Leszczyński, a w dniu 10 sierpnia 2020 r. uprawniony akcjonariusz Spółki – Andrzej Lis, powołując się na art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgłosili żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r. punktów opisanych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

W załączeniu Zarząd publikuje ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31.08.2020 r., projekty uchwał uwzględniające żądania uprawnionych akcjonariuszy oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 3-5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:
Ogłoszenie o zmianie porządku ZWZ.pdf
Projekty uchwał ZWZ _3.pdf
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania_zwz.pdf