Uzupełnienie informacji o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Pana Dariusza Karolaka przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji

30 września, 2020

Bieżący | ESPI | 8/2020

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 29 września 2020 r. powziął informację, że postanowieniem z dnia 16 września 2020 r. w sprawie X Gz 170/20 na skutek wniosku obowiązanego o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia zawartego w zażaleniu obowiązanego na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 27 sierpnia 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu na podstawie art. 396 k.p.c. wstrzymał wykonanie zaskarżonego postanowienia z dnia 27 sierpnia 2020 r. w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia.

Ponadto w dniu 29 września 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację, że w dniu 11 września 2020 r. Pan Dariusz Karolak wystąpił z pozwem przeciwko Panu Janowi Lisowi o ustalenie o ustalenie, że Pan Jan Lis nie może wykonywać prawa głosu z 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, o których nabyciu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 26 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje, że Pan Jan Lis zawiadomił Spółkę APANET S.A. o nabyciu 1.202.500 akcji APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie umowy darowizny z dnia 20 lutego 2019 r. zawiadomił spółkę APANET S.A. drogą elektroniczną w dniu 24 lutego 2019 r.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.