Wybór biegłego rewidenta

27 maja, 2021

Raport bieżący 10/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje o zawarciu przez Spółkę w dniu 14 lipca 2020 r. umowy z firmą audytorską UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., mieszczącą się przy ul. Połczyńskiej 31A w Warszawie, posiadającą uprawnienia Polskiej Izby Biegłych Rewidentów do badania sprawozdań finansowych nr 3115, której przedmiotem jest badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy za 2019 r. zostało opublikowane raportem EBI 7/2020 i 8/2020.
Jednocześnie Emitent informuje, iż brak przekazania do publicznej wiadomości informacji o podpisaniu umowy z firmą audytorską w celu zbadania sprawozdań finansowych za rok 2019 oraz za rok 2020 wynikało z niedopatrzenia Emitenta. Tym samym Emitent naruszył postanowienia Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie terminu publikacji niniejszego raportu. Zaistniała sytuacja ma charakter jednorazowy. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań oraz dopilnuje, aby wszystkie przyszłe raporty, były publikowane w terminach ustalonych, a żadna z zasad regulaminu ASO nie została naruszona.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu