Zmiany w Zarządzie Emitenta

20 lipca, 2021

Raport Bieżący | EBI | 17/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 19 lipca 2021 r. powziął wiedzę o podjęciu w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Radę Nadzorczą uchwał:
– nr 2/06/2021 o powołaniu Pana Mariusza Kluski na funkcję Prezesa Zarządu Apanet S.A. na trzyletnią kadencję;
– nr 3/06/2021 o powołaniu Pana Piotra Leszczyńskiego na funkcję Członka Zarządu Apanet S.A. na trzyletnią kadencję;
– nr 9/06/2021 o powołaniu Pana Jacka Konopy na funkcję Członka Zarządu Apanet S.A. na trzyletnią kadencję.W/w uchwały wchodzą w życie w pierwszym dniu następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A., zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Apanet S.A. za rok 2020, nie później jednak niż z dniem 25 lipca 2021 r.

Emitent przekazuje w załączeniu życiorysy Prezesa Zarządu i Członków Zarządu zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO w zw. z § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Życiorys Członka Zarządu Jacek Konopa.pdf
Mariusz Kluska formularz osobowy Prezesa Zarządu.pdf
Piotr Leszczynski_ formularz osobowy Zarzadu.pdf