Informacja o zapowiedzi roszczenia spółki zależnej dotyczącego korzystania z znaku słowno-graficznego „APANET”

29 września, 2021

Bieżący | ESPI | 17/2021

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 28.09.2021 r. otrzymał korespondencję od Pana Andrzeja Lisa zarządzającego spółką Apanet Green System sp. z o.o. _”Spółka zależna”_, należącą w 100% do Emitenta, zarzucającego naruszanie przez Emitenta praw do znaku słowno-graficznego „Apanet Green System” przysługujących Spółce zależnej _nr prawa wyłącznego R.267529_ poprzez posługiwanie się przez Emitenta od 2014 m.in. w dokumentach finansowych Spółki znakiem słowno-graficznym „Apanet Green System” bez określenia „Green System”. Pan Andrzej Lis zarzucił, że Emitent posługuje się wyżej opisanym znakiem bez posiadania stosownej licencji. Pan Andrzej Lis wezwał Emitenta do zawarcia z Spółką zależną umowy licencyjnej na mocy której Spółka zależna udzieli licencji na używanie chronionego znaku w zamian za zapłatę na rzecz Spółki zależnej opłaty licencyjnej w wysokości netto 8% przychodów rocznych Emitent oraz jednorazowo 20.000 zł netto. W razie braku woli zawarcia opisanej umowy Pan Andrzej Lis wezwał do zaprzestania dalszych naruszeń i usunięcia skutków naruszeń dotychczasowych poprzez usunięcie z wszelkich dokumentów, którymi posługuje się Emitent w obrocie publicznym znaku chronionego oraz zamieszczenia w raporcie okresowym na NewConnect stosownej informacji o przyczynach takiego działania. W razie odmowy zawarcia umowy licencyjnej i zaniechania naruszeń w wyznaczonym terminie Pan Andrzej Lis zapowiedział wystąpienie przez Spółkę zależną z roszczeniami na drodze sądowej, w tym o zapłatę na rzecz Spółki zależnej odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej za lata poprzednie.

Zarząd Emitenta informuje, że pismem do Spółki zależnej z dnia 29.09.2021 r. Zarząd Spółki zaprzeczył, jakoby Emitent naruszał jakiekolwiek prawa Spółki zależnej do znaku słowno-graficznego opisanego w piśmie Spółki zależnej doręczonym w dniu 28.09.2021 r. Zarząd Emitenta poinformował, że według jego wiedzy nieodpłatne korzystanie przez Spółkę z znaku słowno-graficznego „APANET” odbywa się na podstawie zgody udzielonej w 2014 roku przez Panów Piotra Leszczyńskiego i Pana Andrzeja Lisa, zarządzających ówcześnie wspólnie Emitentem oraz Spółką zależną, która to zgoda nie została dotychczas odwołana. Przedmiotowym znakiem Emitent posługuje się nieodpłatnie od wielu lat _również w okresie, w którym Pan Andrzej Lis pełnił funkcję członka Zarządu Emitenta_, przy braku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony spółki zależnej. W związku z powyższym sformułowane w piśmie Pana Andrzeja Lisa żądania i zapowiedź roszczeń Zarząd Emitenta uznał za bezpodstawne. Jednocześnie, w celu uniknięcia potencjalnych sporów w tym zakresie Zarząd Spółki zadeklarował zaprzestanie korzystania przez Emitenta z przedmiotowego znaku podobnego do znaku słowno-graficznego zastrzeżonego przez Spółkę zależną. Zarząd Emitenta zalecił jednocześnie, aby jako osoba zarządzająca Spółką zależną Pan Andrzej Lis poszukał innych źródeł przychodu Spółki zależnej, niż pochodzące od jej właściciela.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona znaczący wpływ na osiągane przez Grupę Kapitałową Emitenta wyniki finansowe oraz istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.