Raport Bieżący EBI nr 4/2022: Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

13 kwietnia, 2022

Zarząd Apanet S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2022 r. zawarł umowę z Biegly.pl sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4240. Przedmiotem umowy jest badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Emitenta za lata obrotowe 2021 i 2022.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.