Raport Bieżący ESPI nr 5/2022: Uzyskanie pozytywnej decyzji w sprawie grantu dla spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o.

23 sierpnia, 2022

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informuje, że w dniu 22 sierpnia 2022 r. do Apanet Green System sp. z o.o. („Spółka zależna”) wpłynęła wiadomość elektroniczna od Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (DARR) o uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej w sprawie wniosku o grant do kwoty 135 000 zł. Spółka zależna złożyła wniosek w czerwcu w ramach projektu “Bon na Innowacje 2022” wniosek o dofinansowanie na opracowanie przez jednostkę CBR prototypu wraz z dokumentacją techniczną nowego urządzenia kontrolno-sterującego oświetleniem ulicznym i drogowym, opartego o bezprzewodową transmisję danych. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 i realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Emitent w kolejnym komunikacie poinformuje o podpisaniu umowy o udzielenie grantu.

Grant, który został uzyskany przez Spółkę zależną jest istotny ze względu na aktualnie realizowaną strategię w zakresie rozwoju bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem ulic oraz wdrożenia nowych sterowników do szaf zasilających.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.