Raport Bieżący ESPI nr 1/2024: Zawarcie ugody sądowej przez spółkę zależną

22 lutego, 2024

 

Zarząd Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej „Spółka” lub „Emitent”] raportem ESPI nr 12/2020 z dnia 30 grudnia informował, że Apanet Green System sp. z o.o. [dalej „Spółka zależna”] w dniu 29 grudnia 2020 r. otrzymała nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I Nc 160/20 o zapłatę kwoty 99.141,71 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi za okres od 29 lutego 2020 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie Spółki zależnej w okresie od 11 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Dnia 21 lutego 2024 r. Spółka zależna oraz Powód zawarli ugodę sądową, tym samym postępowanie sądowe zostało zakończone. Zgodnie z treścią tej ugody Powód cofnął pozew w całości i zrzekł się dochodzonego tym pozwem roszczenia. Natomiast Spółka zależna zgodnie z treścią ugody sądowej odstąpiła od domagania się od Powoda zwrotu kosztów zastępstwa prawnego odpowiadającego stawce minimalnej za czynności adwokackie w wysokości 5.400 zł. Postanowienie w przedmiocie umorzenia nie jest prawomocne.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent oraz Spółka nie toczą żadnych sporów sądowych z akcjonariuszami, którzy byli stronami porozumienia akcjonariuszy, o którym to Spółka informowała raportem ESPI 15/2021 z dnia 21 września 2021 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.