O APANET


Kim jesteśmy?

Grupa Kapitałowa APANET S.A. działa na rynku cleantech, skupiając swoją działalność w branży systemów sterowania i kontroli zużycia mediów. APANET S.A. jest jednostką dominującą Grupy. APANET Green System sp. z o.o. jest spółką zależną od Emitenta.

Działalność Emitenta obejmuje finansowanie, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy. Spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem działalności operacyjnej Grupy i dostarcza gotowe rozwiązania umożliwiające inteligentne sterowanie oświetleniem dróg, miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych. Inteligentny system sterowania ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie funkcjonują sieci oświetlenia elektrycznego niezależnie od ich rozpiętości, czy elementów z jakich składają się poszczególne lampy.

Grupa Kapitałowa APANET S.A. powstała w 2012 r., przy czym działalność spółki zależnej była prowadzona już od początku 2011 r. Inicjatorami i pomysłodawcami całego przedsięwzięcia są aktualni członkowie Zarządu oraz akcjonariusze Emitenta, Panowie Piotr Leszczyński oraz Andrzej Lis, którzy od wielu lat realizowali innowacyjne wdrożenia z zakresu automatyki i sterowania w ramach różnych projektów.Co robimy?

Rozwiązania oferowane przez Grupę Kapitałową Emitenta są odpowiedzią na wysokie koszty związane z obsługą oświetlenia ulicznego. Wysokie ceny prądu oraz prac konserwacyjnych, a także nieoptymalne względem natężenia ruchu doświetlanie ulic, to jedne z najważniejszych czynników wpływających na zbyt wysokie koszty obsługi sieci oświetleniowej. Oferta Emitenta wpisuje się ponadto w trend racjonalnego podejścia do zarządzania zasobami, w tym energią elektryczną, który wspierany – również finansowo – jest m.in. przez Unię Europejską. Ponieważ implementacja rozwiązań Emitenta zapewnia długoterminowe oszczędności, może być traktowana przez klienta jako forma zabezpieczenia się przed pogorszeniem sytuacji finansowej w okresie dekoniunktury.

W grupie potencjalnych odbiorców systemu sterowania oświetleniem można wymienić: jednostki samorządu terytorialnego lub podległe im instytucje, wykonawców inwestycji infrastrukturalnych oraz podmioty prywatne zarządzające sieciami oświetlenia. Rozwiązania oferowane przez Grupę cechują się wysokim stopniem zindywidualizowania, dopasowanym do potrzeb potencjalnego klienta.Jak działamy?

W drodze dotychczasowej działalności spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. wypracowała następujący schemat działania w zakresie dostarczania do klientów inteligentnego systemu sterowania oświetleniem:

  1. analiza specyfikacji technicznej oraz oczekiwań klienta,
  2. dostosowanie rozwiązań do wymagań zamawiającego i zawarcie umowy,
  3. ustalenie harmonogramu realizacji i płatności oraz podpisanie umowy,
  4. przygotowanie urządzeń, wysyłka i instalacja,
  5. implementacja rozwiązań i integracja z urządzeniami klienta,
  6. przeszkolenie personelu,
  7. finalizacja wdrożenia u klienta oraz rozliczenie płatności.