Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r.

31 stycznia, 2020

Bieżący | EBI | 1/2020

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2020 roku.

Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:
– Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 14 lutego 2020 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 8 maja 2020 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2020 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 7 sierpnia 2020 r.
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej – 6 listopada 2020 r.

– Jednostkowy raport roczny za 2019 rok obrotowy – 22 maja 2020 r.
– Skonsolidowany raport roczny za 2019 rok obrotowy – 22 maja 2020 r.

Jednocześnie zaznacza się, iż na podstawie § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, Emitent nie jest zobowiązany do przekazywania odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, pod warunkiem zamieszczenia w skonsolidowanym raporcie kwartalnym informacji jednostkowych o Emitencie.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dariusz Karolak – Prezes Zarządu