DANE FINANSOWE


Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. (w zł)

Skonsolidowane raporty kwartalne

III Q 2018 IV Q 2018 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 567 697 1 774 676
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -173 -159 638 -23
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -214 -183 637 13
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -214 -222 618 15
Amortyzacja (tys. zł) 0 1 0 0
EBITDA (tys. zł) -173 -158 638 -23
Aktywa (tys. zł) 1 753 1 574 1 879 1 851
Kapitał własny (tys. zł)* 573 356 592 608
Liczba akcji (tys. szt.) 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000
Zysk na akcję (zł) -0,066 -0,068 0,190 0,005
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,176 0,110 0,182 0,187

Źródło: Bankier.pl (Notoria)