DANE FINANSOWE


Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. (w zł)

Skonsolidowane raporty kwartalne

I Q 2020 II Q 2020 III Q 2020 IV Q 2020
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 314 450 909 1 011
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -213 36 127 -56
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -224 27 125 -58
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -224 13 126 -103
Amortyzacja (tys. zł) 0 30 16 13
EBITDA (tys. zł) -213 66 143 -43
Aktywa (tys. zł) 1 233 1 972 1 841 1 503
Kapitał własny (tys. zł)* 365 409 535 432
Liczba akcji (tys. szt.) 3 250,000 3 250,000 3 250,000 3 250,000
Zysk na akcję (zł) -0,069 0,004 0,039 -0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,112 0,126 0,165 0,133