WALNE ZGORMADZENIE


NWZA 15 października 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obędzie się 15 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12. Na przewodniczącego NWZA został wyznaczony Pan Bartosz Maćków.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_NWZ__27.09.2021.pdf
 2. Projekty_uchwal_zakt_27.09.2021.pdf
 3. Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania_3.pdf

WZA 24 czerwca 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 24 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Hotelu im. Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
 2. Projekty uchwał ZWZ_1.pdf
 3. Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania_2.pdf
 4. Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_w_dn__24_06_2021.pdf
 5. Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_24_06_2021__3.pdf

NWZA 31 sierpnia 2020 r. (wznowienie 9 i 16 września 2020 r.)

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00 we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2 (Hotel im. Jana Pawła II).

Dokumenty do pobrania:

 1. Struktura_kapitalu_zakladowego_APANET_SA.pdf
 2. Ogłoszenie o zmianie porządku ZWZ
 3. Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf
 4. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pm.pdf
 5. Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
 6. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn 31 08 2020 r.pdf
 7. Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%  po wznowieniu obrad 9.09.2020 r.pdf
 8. Wykaz_akcjonariuszy powyżej 5% po wznowieniu obrad 16.09.2020 r.pdf
 9. Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_29.09.2020.pdf

NWZA 29 czerwca 2019 r.

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie uchwały o numerach 30 i 34 nie została przegłosowane a także, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej uchwał znajdujących się w porządku obrad.

Dokumenty do pobrania:

 1. APA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29_czerwca_2019.pdf
 2. APA_struktura_kapitalu_zakladowego_i_glosow_na_wz_apanet_sa (1).pdf
 3. APA_Projekty_uchwał_ZWZ.pdf
 4. APA_Proponowane_zmiany_statutu.pdf
 5. APA_Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcji_do_głosowania.pdf
 6. APA_Treść_uchwał_ZWZ_29_06_2019.pdf
 7. Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_na_ZWZ_2019_06_29.pdf

NWZA 24 kwietnia 2019 r.

Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej jako: Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołał w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się we Wrocławiu, przy ul. Świebodzkiej nr 6 lok. 6, 50-046 Wrocław.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_24.04.2019 r.
 2. Projekty_uchwal_NWZ_24.04.2019 r.
 3. Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_24.04.2019 r.
 4. Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 24.04.2019 r.
 5. Wykaz_akcjonariuszy_powyżej_5%_na_NWZ_24.04.2019 r.
 6. APA_Treść_uchwał_ZWZ_29_06_2019.pdf
 7. APA_Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_na_ZWZ_2019_06_29.pdf

NWZA 22 marca 2019 r.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 22 lutego 2019 r. („NWZ”) oraz wznowione po przerwie w dniu 7 marca 2019 r., na których podjęto uchwały o przerwie w obradach NWZ, o czym Spółka informowała w raportach bieżących EBI nr 6/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. oraz 8/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Obrady wznowiono w dniu 15 marca 2019 r. Na mocy Uchwały nr 2C NWZ zarządziło kolejną przerwę w obradach Zgromadzenia.

Powodem zarządzenia przerwy była okoliczność, że akcjonariusze, na wniosek których umieszczono określone sprawy w porządku obrad zdecydowali, iż konieczne jest dodatkowe przeanalizowanie określonych punktów w porządku obrad, w związku z czym uzasadnione jest kolejne zarządzenie przerwy.

Kolejne wznowienie obrad miało miejsce w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 11:00 w lokalu przy ul. Świebodzkiej nr 6 lok. 6 we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania:

 1. APA_Ogłoszenie_Zarządu _o_zmianie_porządku_NWZ_22_luty_2019
 2. APA_Projekty uchwał NWZ_22_luty_2019
 3. Projekty uchwał zgłoszone przez J.Lisa
 4. Projekty uchwał zgłoszone przez D.Karolaka
 5. Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcji_do_głosowania_NWZ_22.02.2019
 6. Treść uchwał podjętych na NWZA 22 lutego 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
 7. Treść uchwał podjętych na NWZA 7 marca 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
 8. Treść uchwał podjętych na NWZA 15 marca 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
 9. Treść uchwał podjętych na NWZA 22 marca 2019 r.
 10. Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ_2019_02_22

WZA 9 sierpnia 2018 r.

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09 sierpnia 2018 r. („NWZ”) oraz informuje, że poddane pod głosowanie uchwał o numerach 1 i 2, nie zostały przegłosowane, w wyniku czego nie doszło do wyboru Przewodniczącego NWZ, z powodu braku innych kandydatur przewodniczenie NWZ objął Pan Dariusz Karolak, Prezes Zarządu Spółki. Ponadto nie przyjęta została również uchwała nr 3, dotycząca odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w związku z czym do porządku obrad dodano, a następnie przyjęto uchwały nr 4, określającą liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, a także uchwałę nr 5 o powołaniu Pana Tomasza Bańki do składu Komisji Skrutacyjnej. Zarząd Emitenta informuje również, iż pozostałe uchwały nr 6-8, dotyczące wyboru członków Komisji Skrutacyjnej nie zostały przegłosowane oraz że do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie nie zgłoszono sprzeciwów.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w treści protokołu z obrad NWZ zamieszczono:
1) Oświadczenie akcjonariusza Piotra Leszczyńskiego, iż w jego opinii działania pełnomocnika akcjonariusza Andrzeja Lisa mają na celu sparaliżowanie obrad Walnego Zgromadzenia i uniemożliwienie procedowania porządku obrad i zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o zamknięcie Zgromadzenia;
2) Oświadczenie akcjonariusza Tomasza Bańka, iż w jego opinii jego postawa jest przejawem realizacji korporacyjnych uprawnień akcjonariusza i na przebieg Zgromadzenia należy patrzyć przez pryzmat zgłoszonego wniosku o głosowanie grupami nad wyborem Członków Rady Nadzorczej, której posiedzenie zwołano na 10 sierpnia 2018 r. oraz okoliczności, że nie są porządku obrad zgłoszone terminowo uzupełnienia porządku obrad i przychyla się do wniosku Pana Piotr Leszczyńskiego o podjęcie chwały o zamknięcie Zgromadzenia;
3) Oświadczenie akcjonariusza Dariusza Karolaka (Prezesa Zarządu Emitenta), iż przychyla się on do stanowiska Pana Piotra Leszczyńskiego, że akcjonariusze Spółki Andrzej Lis oraz spółka Custom Boats sp. z o.o. swym działaniem paraliżują obrady Walnego Zgromadzenia oraz przychyla się do wniosku Pana Piotra Leszczyńskiego o podjęcie chwały o zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z powyższym podjęta została Uchwałą nr 9 w sprawie Zamknięcia Zgromadzenia, w efekcie czego NWZ odstąpiło od głosowania nad następującymi uchwałami przewidzianymi w porządku obrad NWZ wskazanym w ogłoszeniu oraz rozszerzonym na późniejszy wniosek akcjonariusza (o czym Spółka informowała w raporcie EBI nr 15/2018 z dnia 21 lipca 2018 r.):
1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) omówienie sytuacji w Spółce oraz w Spółce Zależnej,
4) podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu;
5) omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;
6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;
7) podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść NWZ 2018 08 09 
 2. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZA zwołanego na 9 sierpnia 2018 r.
 3. APA_żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad_PL
 4. Projekty uchwał NWZA w dniu 9 sierpnia 2018 r.
 5. APA_Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZA w dniu 9 sierpnia 2018 r.
 6. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA

WZA 30 czerwca 2018 r.

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2018 r. („ZWZ”) oraz informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie uchwał o numerach 4, 10-15 i 20 uchwały te nie zostały przegłosowane, a także że ZWZ jednomyślnie odstąpiło od poddawania pod głosowanie uchwał u numerach 22-26. Zarząd Spółki informuje także, że do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie nie zgłoszono sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść uchwał podjętych podczas WZA
 2. Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów podczas WZA
 3. Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 4. Projekty_uchwal_ZWZ.pdf
 5. Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf

WZA 29 czerwca 2017 r.

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego komunikatu podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. Zarząd informuje ponadto o niepodjęciu przez ZWZ uchwał o numerach 11, 14, 19 oraz 20. Zarząd Spółki zaznacza również, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ, a także że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
 2. Projekty uchwał ZWZ
 3. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 4. Lista akcjonariuszy powyżej 5% ZWZ
 5. Treść uchwał ZWZ