WALNE ZGORMADZENIE


WZA 27 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) i § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje, w trybie art. 402.1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie we wtorek 27 czerwca 2023 r. o godzinie 9:00 we Wrocławiu (50-353) przy ul. Piwnej 12 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz.

Dokumenty do pobrania:

 1. WZA_27.06.2022 – Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 2. WZA 27.06.2023 – Projekty uchwał
 3. Instrukcja do głosowania, pełnomocnictwo

WZA 27 lipca 2022 r.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 27 lipca 2022 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12.

Ponadto Spółka informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęły od akcjonariuszy Spółki Pana Andrzeja Lisa i Pana Piotra Leszczyńskiego (każdy z nich reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki) żądania dotyczące umieszczenia projektów uchwał i spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym EBI nr 8/2022 („ZWZ”).
Projekty uchwał, które zostały zawarte w żądaniu Pana Andrzeja Lisa oraz lista spraw, które wniósł w żądaniu Pan Piotr Leszczyński zostały wyszczególnione w zaktualizowanym w załączniku pt. „Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.”

W załączniku pt. „Zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku” Zarząd Apanet S.A. dodał projekty uchwał wynikające z treści żądań wysłanych przez Akcjonariuszy.

Ponadto Emitent w załącza do niniejszego komunikatu zaktualizowany plik pt. „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APANET Spo´łka Akcyjna zwołanym na dzień 27 lipca 2022 r.”

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.
 2. Zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku
 3. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APANET Spo´łka Akcyjna zwołanym na dzień 27 lipca 2022 r.

NWZA 15 października 2021 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obędzie się 15 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12. Na przewodniczącego NWZA został wyznaczony Pan Bartosz Maćków.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogloszenie_o_zmianie_porzadku_NWZ__27.09.2021.pdf
 2. Projekty_uchwal_zakt_27.09.2021.pdf
 3. Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania_3.pdf
 4. Oświadczenie o powołaniu członka RN_signed.pdf
 5. podjęte treści uchwał 15 X 2021 r..pdf

WZA 24 czerwca 2021 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 24 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Hotelu im. Jana Pawła II we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
 2. Projekty uchwał ZWZ_1.pdf
 3. Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania_2.pdf
 4. Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_w_dn__24_06_2021.pdf
 5. Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_24_06_2021__3.pdf

NWZA 31 sierpnia 2020 r. (wznowienie 9 i 16 września 2020 r.)

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołał w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się 31 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00 we Wrocławiu, ul. Świętego Idziego 2 (Hotel im. Jana Pawła II).

Dokumenty do pobrania:

 1. Struktura_kapitalu_zakladowego_APANET_SA.pdf
 2. Ogłoszenie o zmianie porządku ZWZ
 3. Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf
 4. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_pm.pdf
 5. Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%
 6. Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn 31 08 2020 r.pdf
 7. Wykaz akcjonariuszy powyżej 5%  po wznowieniu obrad 9.09.2020 r.pdf
 8. Wykaz_akcjonariuszy powyżej 5% po wznowieniu obrad 16.09.2020 r.pdf
 9. Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_29.09.2020.pdf

NWZA 29 czerwca 2019 r.

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2019 r.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie uchwały o numerach 30 i 34 nie została przegłosowane a także, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od podjęcia żadnej uchwał znajdujących się w porządku obrad.

Dokumenty do pobrania:

 1. APA_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_29_czerwca_2019.pdf
 2. APA_struktura_kapitalu_zakladowego_i_glosow_na_wz_apanet_sa (1).pdf
 3. APA_Projekty_uchwał_ZWZ.pdf
 4. APA_Proponowane_zmiany_statutu.pdf
 5. APA_Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcji_do_głosowania.pdf
 6. APA_Treść_uchwał_ZWZ_29_06_2019.pdf
 7. Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_na_ZWZ_2019_06_29.pdf

NWZA 24 kwietnia 2019 r.

Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu dalej jako: Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołał w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się we Wrocławiu, przy ul. Świebodzkiej nr 6 lok. 6, 50-046 Wrocław.

Dokumenty do pobrania:

 1. Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_24.04.2019 r.
 2. Projekty_uchwal_NWZ_24.04.2019 r.
 3. Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_24.04.2019 r.
 4. Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 24.04.2019 r.
 5. Wykaz_akcjonariuszy_powyżej_5%_na_NWZ_24.04.2019 r.
 6. APA_Treść_uchwał_ZWZ_29_06_2019.pdf
 7. APA_Wykaz_akcjonariuszy_powyzej_5%25_na_ZWZ_2019_06_29.pdf

NWZA 22 marca 2019 r.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 22 lutego 2019 r. („NWZ”) oraz wznowione po przerwie w dniu 7 marca 2019 r., na których podjęto uchwały o przerwie w obradach NWZ, o czym Spółka informowała w raportach bieżących EBI nr 6/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. oraz 8/2019 z dnia 7 marca 2019 r. Obrady wznowiono w dniu 15 marca 2019 r. Na mocy Uchwały nr 2C NWZ zarządziło kolejną przerwę w obradach Zgromadzenia.

Powodem zarządzenia przerwy była okoliczność, że akcjonariusze, na wniosek których umieszczono określone sprawy w porządku obrad zdecydowali, iż konieczne jest dodatkowe przeanalizowanie określonych punktów w porządku obrad, w związku z czym uzasadnione jest kolejne zarządzenie przerwy.

Kolejne wznowienie obrad miało miejsce w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 11:00 w lokalu przy ul. Świebodzkiej nr 6 lok. 6 we Wrocławiu.

Dokumenty do pobrania:

 1. APA_Ogłoszenie_Zarządu _o_zmianie_porządku_NWZ_22_luty_2019
 2. APA_Projekty uchwał NWZ_22_luty_2019
 3. Projekty uchwał zgłoszone przez J.Lisa
 4. Projekty uchwał zgłoszone przez D.Karolaka
 5. Wzór_pełnomocnictwa_i_instrukcji_do_głosowania_NWZ_22.02.2019
 6. Treść uchwał podjętych na NWZA 22 lutego 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
 7. Treść uchwał podjętych na NWZA 7 marca 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
 8. Treść uchwał podjętych na NWZA 15 marca 2019 r. do momentu ogłoszenia przerwy w obradach
 9. Treść uchwał podjętych na NWZA 22 marca 2019 r.
 10. Wykaz akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ_2019_02_22

WZA 9 sierpnia 2018 r.

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 09 sierpnia 2018 r. („NWZ”) oraz informuje, że poddane pod głosowanie uchwał o numerach 1 i 2, nie zostały przegłosowane, w wyniku czego nie doszło do wyboru Przewodniczącego NWZ, z powodu braku innych kandydatur przewodniczenie NWZ objął Pan Dariusz Karolak, Prezes Zarządu Spółki. Ponadto nie przyjęta została również uchwała nr 3, dotycząca odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej, w związku z czym do porządku obrad dodano, a następnie przyjęto uchwały nr 4, określającą liczbę członków Komisji Skrutacyjnej, a także uchwałę nr 5 o powołaniu Pana Tomasza Bańki do składu Komisji Skrutacyjnej. Zarząd Emitenta informuje również, iż pozostałe uchwały nr 6-8, dotyczące wyboru członków Komisji Skrutacyjnej nie zostały przegłosowane oraz że do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie nie zgłoszono sprzeciwów.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, iż w treści protokołu z obrad NWZ zamieszczono:
1) Oświadczenie akcjonariusza Piotra Leszczyńskiego, iż w jego opinii działania pełnomocnika akcjonariusza Andrzeja Lisa mają na celu sparaliżowanie obrad Walnego Zgromadzenia i uniemożliwienie procedowania porządku obrad i zgłosił wniosek o podjęcie uchwały o zamknięcie Zgromadzenia;
2) Oświadczenie akcjonariusza Tomasza Bańka, iż w jego opinii jego postawa jest przejawem realizacji korporacyjnych uprawnień akcjonariusza i na przebieg Zgromadzenia należy patrzyć przez pryzmat zgłoszonego wniosku o głosowanie grupami nad wyborem Członków Rady Nadzorczej, której posiedzenie zwołano na 10 sierpnia 2018 r. oraz okoliczności, że nie są porządku obrad zgłoszone terminowo uzupełnienia porządku obrad i przychyla się do wniosku Pana Piotr Leszczyńskiego o podjęcie chwały o zamknięcie Zgromadzenia;
3) Oświadczenie akcjonariusza Dariusza Karolaka (Prezesa Zarządu Emitenta), iż przychyla się on do stanowiska Pana Piotra Leszczyńskiego, że akcjonariusze Spółki Andrzej Lis oraz spółka Custom Boats sp. z o.o. swym działaniem paraliżują obrady Walnego Zgromadzenia oraz przychyla się do wniosku Pana Piotra Leszczyńskiego o podjęcie chwały o zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z powyższym podjęta została Uchwałą nr 9 w sprawie Zamknięcia Zgromadzenia, w efekcie czego NWZ odstąpiło od głosowania nad następującymi uchwałami przewidzianymi w porządku obrad NWZ wskazanym w ogłoszeniu oraz rozszerzonym na późniejszy wniosek akcjonariusza (o czym Spółka informowała w raporcie EBI nr 15/2018 z dnia 21 lipca 2018 r.):
1) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
2) przyjęcie porządku obrad,
3) omówienie sytuacji w Spółce oraz w Spółce Zależnej,
4) podjęcie uchwały w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu;
5) omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;
6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej;
7) podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść NWZ 2018 08 09 
 2. Ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZA zwołanego na 9 sierpnia 2018 r.
 3. APA_żądanie wprowadzenia zmian w porządku obrad_PL
 4. Projekty uchwał NWZA w dniu 9 sierpnia 2018 r.
 5. APA_Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania NWZA w dniu 9 sierpnia 2018 r.
 6. Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% na NWZA

WZA 30 czerwca 2018 r.

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2018 r. („ZWZ”) oraz informuje, że w wyniku poddania pod głosowanie uchwał o numerach 4, 10-15 i 20 uchwały te nie zostały przegłosowane, a także że ZWZ jednomyślnie odstąpiło od poddawania pod głosowanie uchwał u numerach 22-26. Zarząd Spółki informuje także, że do żadnej z uchwał poddanych pod głosowanie nie zgłoszono sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Treść uchwał podjętych podczas WZA
 2. Wykaz akcjonariuszy dysponujących co najmniej 5% głosów podczas WZA
 3. Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 4. Projekty_uchwal_ZWZ.pdf
 5. Wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf

WZA 29 czerwca 2017 r.

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego komunikatu podaje do wiadomości publicznej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta („ZWZ”), które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 r. Zarząd informuje ponadto o niepodjęciu przez ZWZ uchwał o numerach 11, 14, 19 oraz 20. Zarząd Spółki zaznacza również, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ZWZ, a także że do protokołu obrad ZWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
 2. Projekty uchwał ZWZ
 3. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
 4. Lista akcjonariuszy powyżej 5% ZWZ
 5. Treść uchwał ZWZ