STRATEGIA ROZWOJU


Strategia GK APANET S.A. przyjęta na lata 2014-2016, która jest aktualnie kontynuowana.

W przyjętej strategii rozwoju Grupa zakłada znaczące zwiększenie sprzedaży w kraju oraz zagranicą. Ponadto Grupa zamierza wprowadzić do oferty nowe usługi, a także zwiększyć swoje zdolności wytwórcze. Przedmiotowe działania zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących celów:

  1. Rozbudowa działu sprzedaży krajowej,
  2. Stworzenie działu sprzedaży zagranicznej,
  3. Budowa zespołu ds. projektów w formule ESCO,
  4. Rozbudowa działu produkcji,Stworzenie działu obsługi istniejących instalacji.

1. Rozbudowa działu sprzedaży krajowej

W odpowiedzi na znaczący wzrost zainteresowania rynkiem sterowania oświetleniem w Polsce, Grupa Emitenta dostrzega potrzebę zatrudnienia grupy specjalistów zajmujących się obsługą kluczowych klientów. Osoby te będą pracowały w zakresie edukowania potencjalnych klientów, jak również utrzymania dobrych relacji z klientami, tak aby w momencie pojawienia się możliwości finansowych na realizację projektu modernizacji oświetlenia, zespół nawiązał relację biznesową z potencjalnym klientem. Dział handlowy odpowiedzialny będzie również za wsparcie w okresie realizacji projektów i reprezentowanie firmy podczas całego procesu. Osoby wchodzące w skład działu sprzedaży krajowej odpowiedzialne będą za kontakty z firmami partnerskimi z podległego im regionu Polski.

2. Stworzenie działu sprzedaży zagranicznej

Grupa Emitenta podejmie działania celem stworzenia działu sprzedaży zagranicznej. Handlowcy zagraniczni będą mieli za zadanie uczestniczenia we wszelkiego rodzaju spotkaniach, konferencjach i promocji rozwiązań Grupy głównie na rynku Unii Europejskiej, a także na rynku globalnym. Grupa Emitenta dostrzega spore zainteresowanie swoich rozwiązań, bez większej aktywności marketingowej na rynkach zagranicznych, wśród klientów z Unii Europejskiej, w związku z tym utworzenie działu sprzedaży zagranicznej powinno skutkować otrzymywaniem zleceń od państw członkowskich. Osoby z tego zespołu będą miały za zadanie edukować znaczących klientów, monitorować aktualnie realizowane projekty oraz przybliżać ofertę Grupy znaczącym klientom. Ważnym zadaniem tego zespołu będzie również pozyskiwanie partnerskich instalatorsko-handlowych przedsiębiorstw zagranicznych.

3. Budowa zespołu ds. projektów w formule ESCO

Grupa Kapitałowa planuje wprowadzenie usługi finansowania inwestycji w formule ESCO[1], co będzie się wiązało z utworzeniem zespołu zajmującego się tego typu finansowaniem oraz pozyskiwaniem funduszy na projekty modernizacji oświetlenia. Zespół będzie mieć za zadanie przeprowadzenie pilotażowych projektów w formule finansowania z oszczędności, co będzie wymagać dużego wkładu pracy prawniczej, a także analizowanie potencjalnych możliwości finansowania projektów. W późniejszym  etapie rozwoju zespół ten ma uczestniczyć w projektach poprzez wsparcie realizacji oraz ich rozliczanie, tak aby zostały spełnione wszystkie wymogi prawno-formalne nakładane na projekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Zarząd Emitenta nie wyklucza, iż w miejsce powołania zespołu ds. projektów w formule ESCO, utworzy spółkę zależną w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta, która zajmie się w/w zadaniami.

4. Rozbudowa działu produkcji

W przypadku zwiększenia ilości zamówień w ramach pozytywnych rezultatów prowadzonych ww. celów strategicznych odnośnie pozyskania nowych klientów, może pojawić się potrzeba zwiększenia zdolności produkcyjnych Grupy. W związku z tym, Zarząd Emitenta przewiduje rozbudową działu produkcji, w dalszej perspektywie zakłada również potrzebę zakupu parku maszynowego, jednak dopiero w sytuacji zapewnienia opłacalnych, dla istnienia własnego parku maszynowego, poziomów produkcji.

5. Stworzenie działu obsługi istniejących instalacji

Dział ten będzie odpowiedzialny za usługowe zarządzanie sieciami oświetlenia ulic dla wszystkich klientów Grupy, którzy zechcą przekazać dostęp do systemu zarządzania siecią, zarządzania poziomami mocy lamp, zarządzania serwisem i zdalne dysponowanie zespołami serwisowymi. Współpraca ta opierałaby się na podpisywaniu umów serwisowych w poszczególnych rejonach kraju. Uzyskane w ten sposób opłaty za obsługę instalacji stanowiłyby regularne źródło przychodów dla Grupy, przy wykorzystaniu zastosowaniu łatwego systemu do centralnego zarządzania, umożliwiającego tworzenie podsystemów. Grupa ograniczyłaby w ten sposób koszty związane z zatrudnianiem dużego zespołu ludzi.

* Energy Service Company – przedsiębiorstwo zarabiające na projektach mających na celu zmniejszenie zużycia energii, głównie poprzez wyłożenie środków na inwestycje w zamian za przychody stanowiące redukcję części kosztów