Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.

6 maja, 2020
Bieżący | EBI | 3/2020

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 maja 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji przez Spółkę raportów okresowych, przekazanego przez Spółkę w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. W wyniku powyższej decyzji zmianie uległy zadeklarowane przez Emitenta terminy przekazania do wiadomości publicznej jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2019 rok obrotowy oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok obrotowy, a także skonsolidowanego raportu kwartalnego wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kw. 2020 r.

Pierwotnie termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Emitenta oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok obrotowy przypadać miał na dzień 22 maja 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2019 rok obrotowy oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok obrotowy zostaje ustalony na dzień 16 lipca 2020 r.

Pierwotnie termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kw. 2020 r. przypadać miał na dzień 8 maja 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej za I kw. 2020 r. zostaje ustalony na dzień 26 czerwca 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian. O ewentualnych zmianach w powyższym zakresie Zarząd Emitenta poinformuje w formie raportu bieżącego.

W odniesieniu do nowych zadeklarowanych przez Emitenta terminów publikacji ww. raportów okresowych Zarząd Spółki informuje, iż naruszają one wynikające z Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” ostateczne możliwe terminy przekazania do wiadomości publicznej poszczególnych raportów okresowych, natomiast zgodnie z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 kwietnia 2020 r. na Emitenta nie zostaną nałożone przewidziane w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu kary za przedmiotowe naruszenie. Powodem opóźnienia jest utrudniona komunikacja i przepływ dokumentów niezbędnych do sporządzenia raportów, co wynika z ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

  • Dariusz Karolak – Prezes Zarządu