Zmiany w Radzie Nadzorczej Emitenta

30 września, 2020

EBI | 17/2020

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”. „Spółka”) niniejszym informuje, iż w wyniku uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta („ZWZ”) w dniu 29 września 2020 r. zaszły zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

W związku z wyborem Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na 5 (słownie: pięć) osób.

W drodze głosowania oddzielnymi grupami Walne Zgromadzenie powołało pięciu członków Rady Nadzorczej Emitenta.

W związku z wyborem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie trzech Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (art. 385 § 8 Kodeksu spółek handlowych).

W wyniku powyższych zmian w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą:
– Pan Tomasz Rydzy, Członek Rady Nadzorczej
– Pan Maciej Wrzołek, Członek Rady Nadzorczej
– Pan Jarosław Janik, Członek Rady Nadzorczej
– Pan Maciej Górski, Członek Rady Nadzorczej
– Pan Henryk Gardiasz, Członek Rady Nadzorczej

W załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uzyskane od powołanych Członków Rady Nadzorczej: Tomasza Rydzy, Macieja Wrzołka, Jarosława Janika, Macieja Górskiego i Henryka Gardiasza. Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż do momentu publikacji niniejszego raportu nie uzyskał informacji, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu od powołanych Członków Rady Nadzorczej: Jarosława Janika, Macieja Górskiego i Henryka Gardiasza. W efekcie niedopełniony został obowiązek Spółki określony w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” oraz pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Formularz osobowy Czlonka RN Tomasz Rydzy.pdf
Formularz osobowy Czlonka RN Maciej Wrzołek.pdf