Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7.10.2021 r. wraz z projektami uchwał

16 września, 2021

EBI | 22/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 16 września 2021 r. wpłynęło do Spółki drogą elektroniczną pismo w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% udziału w kapitale zakładowym o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 7 października 2021 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12. Na przewodniczącego NWZA został wyznaczony Pan Bartosz Maćków. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wysłane przez grupę akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

W ocenie Zarządu Emitenta Walnego Zgromadzenie zwołane zostało na 7 października 2021 r. z naruszeniem terminu określonego w art. 402 (1) par. 2 k.s.h. Kodeksu spółek handlowych

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Piotr Leszczyński – Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Zwołanie NWZ.pdf
Projekty uchwał.pdf
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf