Raport Bieżący ESPI nr 2/2022: Żądania akcjonariuszy umieszczenia spraw i projektów uchwał w porządku obrad walnego zgromadzenia wraz z projektami uchwał

7 lipca, 2022

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 5 lipca 2022 r. do Spółki wpłynęły od akcjonariuszy Spółki Pana Andrzeja Lisa i Pana Piotra Leszczyńskiego (każdy z nich reprezentujący ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki) żądania dotyczące umieszczenia projektów uchwał i spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2022 („ZWZ”).

Projekty uchwał, które zostały zawarte w żądaniu Pana Andrzeja Lisa oraz lista spraw, które wniósł w żądaniu Pan Piotr Leszczyński zostały wyszczególnione w zaktualizowanym w załączniku pt. „Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.”

W załączniku pt. „Zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku” Zarząd Apanet S.A. dodał projekty uchwał wynikające z treści żądań wysłanych przez Akcjonariuszy.

Ponadto Emitent w załącza do niniejszego komunikatu zaktualizowany plik pt. „Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APANET Społka Akcyjna zwołanym na dzień 27 lipca 2022 r.”

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki:
Ogłoszenie Zarządu spółki APANET Spółka Akcyjna o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 lipca 2022 r.
Zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 27 lipca 2022 roku
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu APANET Spo´łka Akcyjna zwołanym na dzień 27 lipca 2022 r.