Raport bieżący ESPI nr 3/2022: Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym

29 lipca, 2022

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym
na dzień 27.07.2022 r.
Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załączniki:
Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu