Raport Bieżący ESPI nr 4/2022: Wygaśnięcie porozumienia akcjonariuszy z dnia 21 września 2022 r.

5 sierpnia, 2022

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że dnia 4 sierpnia 2022 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie dotyczące wygaśnięcia w dniu 1 sierpnia 2022 r. porozumienia akcjonariuszy (dalej: Porozumienie), o którym to Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 15/2021 z dnia 21 września 2021 r.

Zgodnie z treścią zawiadomienia stronami Porozumienia byli: (1) Pan Jan Lis, który posiadał 1.202.500 akcji (słownie: milion dwieście dwa tysiące pięćset) stanowiących 37% udziału w kapitale zakładowym oraz 37% udziału w ogóle głosów; (2) Pan Andrzej Lis posiadał 165.000 akcji (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) stanowiących 5,08% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,08% udziału w ogóle głosów; (3) Pan Robert Krasnodębski posiadał 162.499 akcji (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć) stanowiących 4,99% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,99% udziału w ogólnej liczbie głosów; (4) spółka Custom Boats sp. z o.o. posiadała 53.950 akcji (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) stanowiących 1,66% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,66% udziału w ogólnej liczbie głosów, (5) Pan Marcin Borowiec posiadał 20.000 akcji (słownie: dwadzieścia tysięcy) stanowiących 0,61% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,61% udziału w ogólnej liczbie głosów, (6) Pani Balbina Morawska posiadała 17.086 akcji (słownie: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć) stanowiących 0,52% udziału w kapitale zakładowym oraz w 0,52% udziału ogólnej liczbie głosów; (6) Pani Ewa Budzyń posiadała 9.550 akcji (słownie: dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) stanowiących 0,29% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,29% udziału w ogólnej liczbie głosów; (7) Pan Rafał Lis posiadał 20 akcji (słownie: dwadzieścia) stanowiących 0,000615% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,000615% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Strony Porozumienia posiadały łącznie 1.630.605 akcji (słownie: milion sześćset trzydzieści sześćset pięć) stanowiących 50,1725% udziału w kapitale zakładowym oraz 50,1725% udziału w ogólnej liczbie głosów. Stan posiadania akcji stron Porozumienia nie uległ zmianie pomiędzy 1 sierpnia 2022 r. (ostatni dzień obowiązywania Porozumienia), a dniem 4 sierpnia 2022 r. (data sporządzenia zawiadomienia).
Na podstawie art. 87 ust.4 pkt 1 stronami porozumienia pozostają Pan Jan Lis, Pan Andrzej Lis i Pan Rafał Lis, którzy łącznie posiadają 1.367.520 akcji (słownie: milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia) stanowiących udział 42,08% w kapitale zakładowym oraz 42,08% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Treść zawiadomienia w załączniku.

Podstawa prawna:
Inne uregulowania

Załączniki:
Zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia