Raport Bieżący EBI nr 1/2023: Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 r. oraz incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect

13 lutego, 2023

Zarząd spółki Apanet S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że jednostkowe i skonsolidowane raporty okresowe Spółki w roku obrotowym 2023 będą publikowane w następujących terminach:

• Raport roczny za rok 2022 – 15 marca 2023 r.
• Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku – 8 maja 2023 r.
• Raport kwartalny za II kwartał 2023 roku – 7 sierpnia 2023 r.
• Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku – 7 listopada 2023 r.

Ponadto w związku z pkt 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” Emitent informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie nieprzekazania w terminie do 31 stycznia 2023 r. raportu EBI z harmonogramem publikacji raportów okresowych w roku 2023.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, iż przyczyną nieprzekazania w terminie było niedopatrzenie. Zaistniała sytuacja miała charakter incydentalny.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.