Raport Bieżący ESPI nr 1/2023: Zakończenie prac nad bezprzewodowym systemem sterowania oświetleniem ulicznym w związku z przyznanym grantem Bon na innowacje 2022-2023

1 marca, 2023

Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) informował raportem ESPI nr 8/2022 z 7 września 2022 r. o zawarciu umowy („Umowa”) na udzielenie grantu w ramach projektu „Bon na innowacje 2022-2023” przez Apanet Green System sp. z o.o. („Spółka zależna”). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 i realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem realizacji Umowy miało być opracowanie prototypu urządzenia wraz z dokumentacją techniczną nowego urządzenia kontrolno-sterującego oświetleniem ulicznym i drogowym opartym o bezprzewodową transmisję danych.

Wartość projektu realizowanego przez Spółkę zależną wynosi 253 380,00 zł brutto, a całkowita wartość przyznanego grantu wynosi 135 000,00 zł. Spółka zależna w terminie 14 dni planuje złożyć wniosek o płatność w związku z wykonaniem przedmiotu grantu.

Zgodnie z założonym harmonogramem przedmiot Umowy miał zostać zrealizowany do 28 lutego 2023 r. Emitent informuje, że w dniu 28 lutego 2023 r. Spółka zależna i podmiot wykonujący przedmiot zlecenia podpisały protokół końcowy odbioru, który formalnie potwierdził zakończenie prac nad przedmiotu grantu.

Przygotowanie nowego urządzenia kontrolno-sterującego oświetleniem ulicznym i drogowym opartym o bezprzewodową transmisję danych stanowi realizację strategii Emitenta. Następnym etapem rozwoju nowego produktu będzie wdrożenie go do produkcji i prowadzenie działań sprzedażowych wśród potencjalnych klientów. Emitent przeprowadzał wewnętrzne analizy specyfikacji technicznej przetargów na systemy sterowania oświetleniem ulicznym i na tej podstawie Emitent ocenia, że w zdecydowanej większości przetargów wymagane są bezprzewodowe systemy sterowania. Do tej pory Spółka zależna posiadała w swojej ofercie tylko system sterowania oświetleniem ulicznym oparty o transmisję przewodową i tym samym Apanet Green System sp. z o.o. nie miał możliwości wykorzystania pełnego potencjału rynku. Emitent planuje zrealizować pierwsze wdrożenie bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem ulicznym w III kwartale 2023 r.

Emitent ocenia, że komercjalizacja bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem ulicznym może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne