Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.

14 lipca, 2020

Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 lipca 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji przez Spółkę raportów okresowych, przekazanego przez Spółkę w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., zaktualizowanego na podstawie raportu bieżącego EBI nr 3/2020 z dnia 6 maja 2020 r. W wyniku powyższej decyzji zmianie uległ zadeklarowany przez Emitenta termin przekazania do wiadomości publicznej jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2019 rok obrotowy oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok obrotowy.

Zgodnie z raportem EBI nr 3/2020 z dnia 6 maja 2020 r. termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Emitenta oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok obrotowy przypadać miał na dzień 16 lipca 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji jednostkowego raportu rocznego Emitenta za 2019 rok obrotowy oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok obrotowy zostaje ustalony na dzień 31 lipca 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian. O ewentualnych zmianach w powyższym zakresie Zarząd Emitenta poinformuje w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu