Aktualizacja harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2020 r.

5 sierpnia, 2020

Bieżący | EBI | 10/2020

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2020 r. podjął decyzję o aktualizacji harmonogramu publikacji przez Spółkę raportów okresowych, przekazanego przez Spółkę w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., zaktualizowanego na podstawie raportu bieżącego EBI nr 3/2020 z dnia 6 maja 2020 r. oraz raportu bieżącego EBI nr 6/2020 z dnia 14 lipca 2020 r.

W wyniku powyższej decyzji zmianie uległ zadeklarowany przez Emitenta termin przekazania do wiadomości publicznej skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2020 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej.

Zgodnie z raportem EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. termin skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał 2020 roku wraz z danymi jednostkowymi Spółki dominującej przypadać miał na dzień 7 sierpnia 2020 r. W wyniku zmiany, nowy termin publikacji powyższego raportu zostaje ustalony na dzień 14 sierpnia 2020 r.

Zarząd Emitenta informuje jednocześnie, iż pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu bieżącego EBI nr 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. pozostają bez zmian. O ewentualnych zmianach w powyższym zakresie Zarząd Emitenta poinformuje w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu