Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – upoważnienie do wykonania prawa głosu z ponad 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

4 września, 2020

Bieżący | ESPI | 5/2020

Zgodnie z art. 70 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _”Ustawa o ofercie publicznej”_, Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż w dniu 3 września 2020 r. do Spółki wpłynęło drogą elektroniczną zawiadomienie od Pana Piotra Leszczyńskiego w trybie art. 87 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej dotyczące otrzymania przez niego jako pełnomocnika pełnomocnictwa do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r. akcjonariusza Emitenta, po otrzymaniu którego to pełnomocnictwa Pan Piotr Leszczyński nabył uprawnienie do wykonywania prawa głosu z łącznie ponad 33 1/3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Treść nadesłanego zawiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Zawiadomienie_w_trybie_art._69_ust._o_ofercie_publicznej.pdf