RB_ASO

28 października, 2020

Raport bieżący nr 11/2020

Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 27 października 2020 r. powziął ze spółki zależnej APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka zależna”, „APANET GS”_ informację dotyczącą zawarcia z dniem 12 października 2020 r., przez konsorcjum z udziałem Spółki zależnej, umowy istotnej wartości w zakresie realizacji usług obejmujących dostawę i instalację elementów systemu sterowania oświetleniem.

Szacunkowa kwota wynagrodzenia APANET GS za wykonanie przewidzianych zadań wynosi 874.713,62 zł _słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset trzynaście złotych 62/100_ netto, które może ulec nieznacznym zmianom w zależności od ilości faktycznie zrealizowanych dostaw i usług. Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest najpóźniej na dzień 30 czerwca 2021 r.

Umowa realizowana będzie w wykonaniu zamówienia publicznego obejmującego modernizację oświetlenia ulicznego na terenie gminy położonej w województwie kujawsko-pomorskim. Zgodnie z informacjami przekazanymi Emitentowi przez Zarząd Spółki zależną, partnerzy Spółki zależnej nie wyrazili zgody na ujawnienie swoich danych w treści raportu bieżącego Spółki.

Zarząd Spółki uznał informację za istotną z uwagi na znaczącą wartość podpisanej umowy oraz prawdopodobny istotny wpływ tej informacji na przyszłą sytuację gospodarczą, finansową oraz majątkową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.