Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

28 listopada, 2020

Raport Bieżący 20/2020

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zmianach, jakie w dniu 27 listopada 2020 r. zaszły w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 26 listopada 2020 r. do informacji Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Maciej Górskiego w sprawie rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej. W treści oświadczenia wskazane zostało, iż rezygnacja złożona zostaje z powodów osobistych oraz zawodowych i wchodzi w życie z datą złożenia oświadczenia, tj. z dniem 26 listopada 2020 r.

W dniu 27 listopada 2020 r., celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w związku z ww. rezygnacją, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej zdecydowali, działając na podstawie § 16 ust. 6) Statutu Spółki, aby w drodze kooptacji do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Sebastian Pierzchała.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki na mocy Uchwały nr 1/11/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Rydzy oraz na mocy Uchwały nr 2/11/2020 z dnia 27 listopada 2020 r. pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Maciej Wrzołkowi.

W załączeniu do niniejszego raportu przekazuje się formularze osobowe Pana Sebastiana Pierzchały, nowego Członka Rady Nadzorczej, Pana Tomasza Rydzy, nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Macieja Wrzołka, nowego Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, zawierające informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Formularz osobowy Czlonka RN Sebastian Pierzchała.pdf
Formularz osobowy Czlonka RN Tomasz Rydzy.pdf
Formularz osobowy Czlonka RN Maciej Wrzołek.pdf