Informacja o pozwie Marcina B. przeciwko APANET S.A. o stwierdzenie nieważności (lub uchylenie) niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08. APANET Spółka Akcyjna

8 grudnia, 2020

Raport Bieżący 21/2020

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2020 r. powziął informację o doręczeniu Spółce odpisu pozwu Pana Marcina B. przeciwko Emitentowi złożonego w dniu 2 października 2020 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zarejestrowanego pod sygn. akt X GC 648/20, w którym Pan Marcin B. wnosi o:
1) stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad, w części, tj. w zakresie pkt 13 lit. a) (w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu), pkt 13 lit. k) (w sprawie zmiany Statutu spółki), pkt 13 lit l) (w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej);
2) stwierdzenie nieważności w całości uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu;
ewentualnie o:
3) uchylenie w całości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
Ponadto w pozwie Pan Marcin B. wniósł o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że termin pierwszej rozprawy w wyżej opisanej sprawie wyznaczony został na dzień 21 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Ząrzadu