Informacja o otrzymaniu przez spółkę zależną nakazu zapłaty w sprawie z powództwa Piotra L

30 grudnia, 2020

Raport 12/2020

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, że w dniu 29 grudnia 2020 r. powziął informację o otrzymaniu przez Apanet Green System sp. z o.o. _”Spółka zależna”_ w dniu 29 grudnia 2020 r. nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I Nc 160/20 z powództwa Pana Piotra L. o zapłatę kwoty 99.141,71 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi za okres od 29 lutego 2020 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie Spółki zależnej w okresie od 11 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Zgodnie z informacją przekazaną Emitentowi przez Zarząd Spółki zależnej roszczenie objęte pozwem Pana Piotra L. jest w jego ocenie bezzasadne, gdyż jest sprzeczne z porozumieniem akcjonariuszy Emitenta z dnia 31 maja 2019 r, o którym to porozumieniu Emitent informował w raporcie ESPI nr 30/2019, a którego to sygnatariuszem jest m.in. Pan Piotr L. jako znaczący akcjonariusz, Zarząd Spółki zależnej zapowiedział złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż potencjalnie może mieć ona istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji:

Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
Jacek Konopa – Członek Zarządu