Informacja o umorzeniu śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta oraz o złożeniu zażalenia przez Emitenta

29 maja, 2021

Raport bieżący 4/2021

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 7/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. dotyczącego złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstw na szkodę Emitenta oraz do raportu ESPI nr 23/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. dotyczącego wszczęcia śledztwa w sprawie popełnienia przestępstwa na szkodę Emitenta informuje, że powziął wiedzę o umorzeniu śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Wrocław Fabryczna w sprawie mającego miejsce w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 20 września 2017 r. we Wrocławiu nadużycia udzielonych uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego Prezesa Zarządu APANET S.A. poprzez, m.in. zbycie na rzecz osób trzecich, po zaniżonej cenie nie uwzględniającej wartości rynkowej, 200 udziałów sp. zależnej Apanet Green System sp. z o.o. za 20000 zł, co z kolei doprowadziło do utraty dotychczasowej kontroli APANET S.A. nad spółka zależną Apanet Green System sp. z o.o., a następnie poprzez wzięcie udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Apanet Green System sp. z o.o. i głosowaniu za przyjęciem uchwały zmieniającej umowę tej spółki i wprowadzającej postanowienia skrajnie niekorzystne dla APANET S.A. skutkujące utratą kontroli APANET S.A. nad spółka zależną Apanet Green System sp. z o.o, a także dopuszczenie do nie spłacenia przez Apanet Green System sp. z o.o udzielonych w/w podmiotowi przez APANET S.A. pożyczek w łącznej kwocie 343.000 zł pomimo upłynięcia terminu do ich spłaty oraz usiłowanie zmiany terminu spłaty tychże pożyczek, na skutek czego wyrządzono APANET S.A. znaczną szkodę majątkową, tj. o czyn z art. 296 § 1 kk.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że postanowienie o umorzeniu śledztwa zostało zaskarżone w całości przez pełnomocnika Spółki zażaleniem zarzucającym naruszenie przepisów postępowania, mające wpływ na treść postanowienia, a to art. 2 § 2 k.p.k., art. 4 k.p.k. art. 7 k.p.k., art. 9 § 1 k.p.k. i art. 17 § 2 k.p.k. oraz błędne ustalenie stanu faktycznego. Zażalenie Emitenta oczekuje na rozpoznanie przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu _sygn. akt II Kp 276/21_.