Korekta raportu ESPI 8/2021 dotyczącego treści podjętych uchwał oraz o ogłoszeniu przerwy w ZWZ

25 czerwca, 2021

Raport bieżący 14/2021

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) publikuje korektę raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r. Emitent omyłko opublikował komunikat poprzez ESPI. Ponadto Emitent uzupełnia raport o informacje o przerwie w obradach oraz o podjętych i niepodjętych uchwałach oraz dokonał korekty podstawy prawnej. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ) Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r. ZWZ podjęło uchwały w o nr 1, 2, 3 i 5. Uchwały te dotyczyły punktów nr 2, 3 i 5 z porządku obrad. Ponadto ZWZ w związku z brakiem kworum nie podjęło uchwały nr 4 o przerwie w obradach ZWZ. Uchwała nr 5 o przerwie w obradach została podjęta i obrady ZWZ zostaną wznowione dnia 5 lipca o godzinie 10:30 w kancelarii notarialnej Artura Ganicza przy ulicy Buforowej nr 115 we Wrocławiu. Pozostałe uchwały z porządku obrad nie były przedmiotem obrad ZWZ.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia sprzeciw akcjonariusza został zgłoszony do protokołu odnośnie uchwały o numerze 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dn 24 06 2021.pdf