Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść uchwał podjętych do przerwy

7 lipca, 2021

Raport Bieżący | EBI | 15/2021

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) zwołane na dzień 24 czerwca 2021 r., zgodnie z raportem EBI 14/2021, wznowiło obrady w dniu 5 lipca 2021 r. o godzinie 10:30 w kancelarii notarialnej Artura Ganicza przy ulicy Buforowej nr 115 we Wrocławiu. ZWZ podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach ZWZ. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 19 lipca 2021 r. o godzinie 10:30 w kancelarii notarialnej Artura Ganicza przy ulicy Buforowej nr 115 we Wrocławiu.

Pozostałe uchwały z porządku obrad nie były przedmiotem obrad ZWZ.

Zarząd Spółki jednocześnie przekazuje treść uchwał podjętych przez ZWZ do momentu ogłoszenia przerwy w obradach, wraz z określeniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym oraz łącznej liczby ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6), 7), 7a), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Treść uchwał podjętych przez ZWZ 5.07.2021.pdf