Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 24.06.2021 r.

25 czerwca, 2021

Raport Bieżący | ESPI | 8/2021

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”, „Emitent”_ w załączeniu do niniejszego raportu podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r. _do przerwy_.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad Walnego Zgromadzenia sprzeciw akcjonariusza został zgłoszony do protokołu odnośnie uchwały o numerze 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 7-9_ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

Tresc_uchwal_podjetych_przez_ZWZ_w_dn__24_06_2021.pdf