Oddalenie powództwa przeciwko Apanet S.A. o stwierdzenie nieważności (lub uchylenie) niektórych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2020 r.

28 lipca, 2021

Raport Bieżący | EBI | 18/2021

W nawiązaniu do raportu EBI 21/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. informującego o doręczeniu spółce APANET S.A. („Emitent”, Spółka”) odpisu pozwu Pana Marcina B. („Powód”) przeciwko Emitentowi złożonego w dniu 2 października 2020 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 lipca 2021 r. powziął wiedzę, że wyrokiem z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie X GC 648/20 Sąd Okręgowy we Wrocławiu:
1) oddalił powództwo;
2) zasądził od powoda na rzecz Emitenta zwrot kosztów procesu.
Wyrok nie jest prawomocny.

Powód wnosił o:
1) stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad, w części, tj. w zakresie pkt 13 lit. a) (w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu), pkt 13 lit. k) (w sprawie zmiany Statutu spółki), pkt 13 lit l) (w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej);
2) stwierdzenie nieważności w całości uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu;
ewentualnie o:
3) uchylenie w całości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 10) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu
  • Piotr Leszczyński – Członek Zarządu