Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.10.2021 r. wraz z projektami uchwał

18 września, 2021

EBI | 24/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 września 2021 r. w godzinach wieczornych wpłynęła do Spółki drogą elektroniczną oświadczenie w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% udziału w kapitale zakładowym o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12. Na przewodniczącego NWZA został wyznaczony Pan Bartosz Maćków. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wysłane przez grupę akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Piotr Leszczyński – Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki

NWZ_15.10.2021_Ogloszenie_Zarzadu_Apanet_o_zwolaniu_NWZ.pdf
NWZ_15.10.2021_projekty_uchwal.pdf
NWZ_15.10.2021_Instrukcja_do_glosowania,_pelnomocnictwo.pdf