Zwołanie przez akcjonariuszy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15.10.2021 r. wraz z projektami uchwał

18 września, 2021

ESPI | 14/2021

Zarząd Apanet S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 17 września 2021 r. w godzinach wieczornych wpłynęła do Spółki drogą elektroniczną oświadczenie w trybie art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych od akcjonariuszy reprezentujących ponad 50% udziału w kapitale zakładowym o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 15 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12. Na przewodniczącego NWZA został wyznaczony Pan Bartosz Maćków. W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wysłane przez grupę akcjonariuszy.

Załączniki

NWZ_15.10.2021_Ogloszenie_Zarzadu_Apanet_o_zwolaniu_NWZ.pdf
NWZ_15.10.2021_projekty_uchwal.pdf
NWZ_15.10.2021_Instrukcja_do_glosowania,_pelnomocnictwo.pdf