Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 50% udziału w kapitale zakładowym i w ogóle głosów

21 września, 2021

ESPI | 15/2021

Zarząd Apanet S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2021 r. w godzinach wieczornych wpłynęły do Spółki drogą elektroniczną zawiadomienia o zawarciu porozumienia akcjonariuszy, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej _dalej: „Porozumienie”_ przez akcjonariuszy Spółki: Pani Ewa Budzyń, Pan Jan Lis, Pan Andrzej Lis, Pan Robert Krasnodębski, Pan Marcin Borowiec, Pani Balbina Morawska, i spółki Custom Boats sp. z o.o. Ponadto na podstawie domniemania prawnego członkiem Porozumienia jest Pan Rafał Lis. W wyniku zawarcia przez powyższych akcjonariuszy Porozumienia w dniu 16 września 2021 r. Akcjonariusze łącznie dysponują 1 630 605 sztuk akcji stanowiących 50,17% udziału w kapitale zakładowym i 50,17% ogólnej liczbie głosów. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że w dniu 21 września 2021 r. wpłynęło do Spółki drogą elektroniczną zawiadomienie o ustanowieniu wyżej opisanego porozumienia akcjonariuszy podpisane przez Pana Roberta Krasnodębskiego. Wszystkie otrzymane przez Spółkę zawiadomienia o zawarciu Porozumienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna art. 69 Ustawa o ofercie publicznej – znaczne pakiety

Załącznik: Zawiadomienia.pdf