Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy Spółki

27 września, 2021

EBI | 25/2021

Zarząd Apanet S.A. (dalej: Spółka, Emitent) z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 23 września 2021 r. otrzymał żądanie akcjonariusza Andrzeja Lisa, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 15 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz, 50-353 Wrocław ul. Piwna 12 (dalej: NWZ), następujących punktów obrad:
1) przedstawienie przez Zarząd Spółki Apanet S.A. informacji w sprawach dotyczących bieżących spraw Spółki, w tym wszelkich postępowaniach sądowych oraz karnych, w których Spółka jest stroną lub była w 2021 r. licząc do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.10.2021 r., stanie majątkowym Spółki, szczegółowych miesięcznych kosztach działalności Spółki;
2) omówienie przez akcjonariuszy możliwych strategii rozwoju Spółki Apanet S.A. oraz podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania sporów wewnątrz Grupy Kapitałowej oraz podjęcia wspólnych działań zmierzających do pozyskiwania nowych rynków i nowych kontrahentów. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie;
3) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu;
4) omówienie ewentualnych zmian w składzie Zarządu Spółki Apanet S.A.;
5) podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka lub członków Zarządu Spółki Apanet S.A.;
6) podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 15.10.2021 r.Ponadto w dniu 24 września 2021 r. do Spółki wpłynęło żądanie akcjonariusza Piotra Leszczyńskiego działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego NWZ, następujących punktów obrad:
1) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o wywiązywaniu się przez zarządzaną przez Andrzeja Lisa spółkę zależną Apanet Green System sp. z o.o. z zobowiązań finansowych wobec Apanet S.A. wynikających z umowy o współpracy z dnia 10.06.2019 r., stanowiącej podstawowe źródło przychodów Apanet S.A.
2) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o wywiązywaniu się przez Andrzeja Lisa zarządzającego spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. z obowiązków informacyjnych wobec Apanet S.A. jako jedynego wspólnika spółki zależnej.
3) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o stosowaniu się przez Andrzeja Lisa zarządzającego spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. do przepisów KSH oraz postanowień umowy spółki zależnej wymagających uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości wskazanej w umowie spółki zależnej.
4) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. szczegółowej informacji o kosztach działalności należącej w 100% do Apanet S.A. spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o.
5) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie zaniechania realizacji w okresie od marca 2016 do 11 sierpnia 2017 r. stanowiącej ówcześnie jedyne źródło przychodów Apanet S.A. umowy o współpracy z dnia 5 stycznia 2015 r. zawartej pomiędzy Apanet S.A. i spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe Apanet S.A.
6) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie okoliczności faktycznych i prawnych ustalenia w marcu 2017 r. przez ówczesny Zarząd Apanet S.A. działający jako Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki zależnej w wysokości 25000 zł netto miesięcznie (tj. 300000 zł rocznie) oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe Apanet S.A.
7) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie sposobu pokrycia straty / podziału zysku spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. za lata 2017 – 2020 wnioskowanego przez zarządzającego spółką zależną Andrzeja Lisa.
8) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie wysokości kosztów zarządu spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. za lata 2017 – 2020 oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe Apanet S.A.
9) Omówienie kwestii zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd Spółki.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego).
Jednocześnie akcjonariusze Andrzej Lis i Piotr Leszczyński przekazali spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ oraz spraw objętych jego żądaniem.
W związku z powyższym, Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, przedstawia nowy porządek obrad NWZ Emitenta:
1) Otwarcie Zgromadzenia;
2) Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Przedstawienie przez Zarząd Spółki Apanet S.A. informacji w sprawach dotyczących bieżących spraw Spółki, w tym wszelkich postępowaniach sądowych oraz karnych, w których Spółka jest stroną lub była w 2021 r. licząc do dnia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 15.10.2021 r., stanie majątkowym Spółki, szczegółowych miesięcznych kosztach działalności Spółki;
6) Omówienie przez akcjonariuszy możliwych strategii rozwoju Spółki Apanet S.A. oraz podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania sporów wewnątrz Grupy Kapitałowej oraz podjęcia wspólnych działań zmierzających do pozyskiwania nowych rynków i nowych kontrahentów. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie;
7) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o wywiązywaniu się przez zarządzaną przez Andrzeja Lisa spółkę zależną Apanet Green System sp. z o.o. z zobowiązań finansowych wobec Apanet S.A. wynikających z umowy o współpracy z dnia 10.06.2019 r., stanowiącej podstawowe źródło przychodów Apanet S.A.;
8) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o wywiązywaniu się przez Andrzeja Lisa zarządzającego spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. z obowiązków informacyjnych wobec Apanet S.A. jako jedynego wspólnika spółki zależnej;
9) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji o stosowaniu się przez Andrzeja Lisa zarządzającego spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. do przepisów KSH oraz postanowień umowy spółki zależnej wymagających uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości wskazanej w umowie spółki zależnej;
10) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. szczegółowej informacji o kosztach działalności należącej w 100% do Apanet S.A. spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o.;
11) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie zaniechania realizacji w okresie od marca 2016 do 11 sierpnia 2017 r. stanowiącej ówcześnie jedyne źródło przychodów Apanet S.A. umowy o współpracy z dnia 5 stycznia 2015 r. za-wartej pomiędzy Apanet S.A. i spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe Apanet S.A.;
12) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie okoliczności faktycznych i prawnych ustalenia w marcu 2017 r. przez ówczesny Zarząd Apanet S.A. działający jako Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki zależnej w wysokości 25000 zł netto miesięcznie (tj. 300000 zł rocznie) oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe Apanet S.A.;
13) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie sposobu pokrycia straty / podziału zysku spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. za lata 2017 – 2020 wnioskowanego przez zarządzającego spółką zależną Andrzeja Lisa;
14) Przedstawienie przez Zarząd Apanet S.A. informacji w sprawie wysokości kosztów zarządu spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. za lata 2017 – 2020 oraz wpływie tej okoliczności na wyniki finansowe Apanet S.A.;
15) Omówienie kwestii zmiany Statutu Spółki poprzez wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego przez zarząd Spółki;
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (wprowadzenie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego);
17) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
b. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019;
18) Omówienie ewentualnych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, ewentualnie przedstawienie kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki;
19) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej wybieranych przez Walne Zgromadzenie w związku z wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
20) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej (w drodze głosowania od-dzielnymi grupami oraz – jeśli okaże się to konieczne – przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie art. 385 § 6 k.s.h.;
21) W przypadku, gdy na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki, podjęcie uchwały/uchwał w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Spółki powołanego/powołanych przez Walne Zgromadzenie, a następnie podjęcie uchwał w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki;
22) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu i miejsca pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji (w przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji);
23) Omówienie ewentualnych zmian w składzie Zarządu Spółki Apanet S.A.;
24) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka lub członków Zarządu Spółki Apanet S.A.;
25) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 31.08.2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu;
26) Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajne-go Walnego Zgromadzenia Apanet S.A. zwołanego na dzień 15.10.2021 r.;
27) Wolne wnioski;
28) Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Emitenta, przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika uzupełniony zgodnie z żądaniem akcjonariuszy, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Mariusz Kluska – Prezes Zarządu
  • Piotr Leszczyński – Wiceprezes Zarządu
  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Projekty uchwał zakt 27.09.2021.pdf
Ogłoszenie o zmianie porządku NWZ _27.09.2021.pdf
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania_3.pdf