Wygaśnięcie umowy porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r.

7 października, 2021

Bieżący | ESPI | 18/2021

Zarząd Apanet S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 6 października 2021 r. wpłynęły do Spółki od Panów Andrzeja Lisa, Jana Lisa, Piotra Leszczyńskiego Dariusza Karolaka oraz od spółki Custom Boats sp. z o.o. zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r., o którym to Spółka informowała raportem ESPI 30/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Porozumienie akcjonariuszy straciło ważność 30 września 2021 r. Przed wygaśnięciem umowy porozumienie akcjonariuszy dysponowało 79,53% udziałem w kapitale zakładowym Spółki.
Akcjonariusz Jan Lis po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 1 202 500 akcjami _słownie: milion dwieście dwa tysiące pięćset_ stanowiącymi 37% udziału w kapitale zakładowym oraz 37% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Andrzej Lis po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 165 000 akcji _słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy_ stanowiącymi 5,08% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,08% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Piotr Leszczyński po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 960 300 akcjami _słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta_ stanowiącymi 29,55% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,55% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Dariusz Karolak po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 140 000 akcji _słownie: sto czterdzieści tysięcy_ stanowiącymi 4,31% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,31% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Custom Boats sp. z o.o. po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 53 950 akcjami _słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt_ stanowiącymi 1,66% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,66% udziału w ogóle głosów.
Akcjonariusze Pan Andrzej Lis, Jan Lis i spółka Custom Boats sp. z o.o. są członkami nowego porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka informowała raportem ESPI 15/2021 w dniu 21 września 2021 r. Nowe porozumienie akcjonariuszy posiada 50,17% udziału w kapitale zakładowym oraz 50,17% udziału w głosach.
W załączeniu zawiadomienia od Akcjonariuszy.Zarząd Apanet S.A. _dalej: Spółka, Emitent_ z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że w dniu 6 października 2021 r. wpłynęły do Spółki od Panów Andrzeja Lisa, Jana Lisa, Piotra Leszczyńskiego Dariusza Karolaka oraz od spółki Custom Boats sp. z o.o. zawiadomienia o wygaśnięciu porozumienia akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r., o którym to Spółka informowała raportem ESPI 30/2019 z dnia 31 maja 2019 r. Porozumienie akcjonariuszy straciło ważność 30 września 2021 r. Przed wygaśnięciem umowy porozumienie akcjonariuszy dysponowało 79,53% udziałem w kapitale zakładowym Spółki.
Akcjonariusz Jan Lis po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 1 202 500 akcjami _słownie: milion dwieście dwa tysiące pięćset_ stanowiącymi 37% udziału w kapitale zakładowym oraz 37% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Andrzej Lis po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 165 000 akcji _słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy_ stanowiącymi 5,08% udziału w kapitale zakładowym oraz 5,08% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Piotr Leszczyński po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 960 300 akcjami _słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta_ stanowiącymi 29,55% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,55% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Dariusz Karolak po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 140 000 akcji _słownie: sto czterdzieści tysięcy_ stanowiącymi 4,31% udziału w kapitale zakładowym oraz 4,31% udziału w ogóle głosów. Akcjonariusz Custom Boats sp. z o.o. po zakończeniu trwania porozumienia akcjonariuszy dysponuje 53 950 akcjami _słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt_ stanowiącymi 1,66% udziału w kapitale zakładowym oraz 1,66% udziału w ogóle głosów.
Akcjonariusze Pan Andrzej Lis, Jan Lis i spółka Custom Boats sp. z o.o. są członkami nowego porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka informowała raportem ESPI 15/2021 w dniu 21 września 2021 r. Nowe porozumienie akcjonariuszy posiada 50,17% udziału w kapitale zakładowym oraz 50,17% udziału w głosach.

W załączeniu zawiadomienia od Akcjonariuszy.

Andrzej_Lis_-_zawiadomienie_wymazany.pdf
Custom_Boats_-_zawiadomienie.pdf
Dariusz_Karolak_-_zawiadomienie_wymazany.pdf
Jan_Lis_-_zawiadomienie_wymazany.pdf
Piotr_Leszczynski_-_zawiadomienie_wymazany.pdf