Treści uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 15 października 2021 r. APANET Spółka Akcyjna

19 października, 2021

Bieżący | EBI | 27/2021

Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w załączniku przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”), które odbyło się dnia 15 października 2021 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Joanny Sułowicz ul. Piwna 12, 50-353 Wrocław.

Zarząd Emitenta informuje, że podczas obrad NWZA został zgłoszony sprzeciw przez Pana Piotra Leszczyńskiego w stosunku uchwał nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14 i 16.

Podczas NWZA nie zostały podjęte uchwały o nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki, nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2019, nr 12 w sprawie zmiany statutu Spółki i nr 15 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób oraz odstąpiono od rozpatrywania spraw wskazanych w pkt. od 19 do 25 porządku obrad.

Podczas NWZA akcjonariusze zgłosili projekty uchwał nr 3 dotyczącą porządku obrad, uchwała ta została podjęta oraz uchwałę nr 15 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 5 osób, uchwała ta nie została podjęta.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 5), 7), 7a), 8), 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku

  • Jacek Konopa – Członek Zarządu

Załączniki:

Oświadczenie o powołaniu członka RN_signed.pdf
podjęte treści uchwał 15 X 2021 r..pdf