Korekta raportu okresowego 28/2021 – Raport kwartalny za III kwartał 2021 r

19 listopada, 2021

Kwartalny | EBI | 30/2021

Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu (,,Emitent”) w nawiązaniu do przekazanego w dniu 8 listopada 2021 r. raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r., niniejszym przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za III kwartał 2021 r. W związku z błędem technicznym w arkuszu kalkulacyjnym Emitent dokonał korekty danych za III kwartał 2021 r. w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, skonsolidowanym bilansie i w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych.

Zmiany w skonsolidowanym rachunku zysków i strat dotyczyły podpozycji w części B. koszty działalności operacyjnej:

II. Zużycie materiałów i energii w danych za III kw. 2021 r. – było 184 701,61 zł, jest 263 868,84 zł, w danych narastających za 2021 r. było 898 370,25 zł, jest 977 537,48 zł.

III. Usługi obce – w danych kwartalnych za 2021 r. było -413 254,42 zł, jest 229 489,17 zł w danych narastających za 2021 r. było -53 000,40 zł jest 589 743,19 zł. Mimo korekt we wskazanych pozycjach, wynik netto nie uległ zmianie.

Zmiany w skonsolidowanym bilansie na koniec III kw. 2021 r. dotyczyły pozycji A. Aktywa trwałe – było 61 423,21 zł, jest 70 350,81 zł, B. Aktywa obrotowe – było 1 769 156,72 zł, jest 1 760 229,12 zł, w tym podpozycji II. Należności krótkoterminowe – było 818 789,61 zł, jest 809 862,01 zł oraz 3 . Należności od pozostałych jednostek było 818 789,61 zł, jest 809 862,01 zł. Korekta we wszystkich pozycjach wynosiła 8 927,6 zł.

Zmiany w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnych dotyczyły podpozycji w danych za III kw. 2021 r. oraz w danych narastających za 2021 r w części A. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej: II. Korekty razem oraz podpozycji 11. Zmiana stanu należności, 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów oraz pozycji III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej. Zmiany dotyczyły również kwot w podpozycji w części C. przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej: II. Wydatki, III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej oraz w części D. Przepływy pieniężne netto razem, E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, G. Środki pieniężne na koniec okresu. Wartości korekt wynosiły odpowiednio 14 657,6 zł, 8 927,6 zł, 5730 zł oraz 1 grosz.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wprowadzone zmiany nie wpłynęły na skonsolidowany wynik finansowy.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

  • Andrzej Lis – Prezes Zarządu

Załącznik: Korekta raportu za III kw. 2021 r.