Raport Bieżący EBI nr 3/2022: Aktualizacja strategii rozwoju grupy kapitałowej Emitenta

1 marca, 2022

Zarząd Apanet S.A. (“Emitent”) niniejszym publikuje zaktualizowaną strategię rozwoju. Zaktualizowana strategia rozwoju powstała w oparciu o analizę bieżących i przyszłych trendów rynkowych oraz potrzeb klientów. Według Zarządu Emitenta zaktualizowana strategia pozwoli znacznie zwiększyć udział grupy kapitałowej Apanet S.A. w rynku modernizacji i zarządzania infrastrukturą oświetleniową w Jednostkach Samorządu Terytorialnego (JST) oraz pozwoli wejść na nowy rynek (dostawa i budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych). Emitent planuje osiągnąć ww. cele poprzez opracowanie nowocześniejszych urządzeń do zarządzania infrastrukturą do sterowania oświetleniem oraz wprowadzenie finansowania produktów i usług w tzw. formule ESCO z wybraną instytucją finansową.

Emitent wskazuje, że w Polsce jest około 4 mln opraw oświetlenia ulicznego, z czego 20% zostało zmodernizowanych do technologii LED (dane na 2021 rok). Z kolei co najmniej 25% nowych przetargów na modernizację oświetlenia obejmuje w swoich warunkach zamówienia nie tylko wymianę opraw, ale także system sterowania oświetleniem. Emitent na podstawie własnych szacunków ocenia, że roczna wartość przetargów dotyczących modernizacji oświetlenia wraz z systemem sterowania może wynosić około 100 mln zł. Według Emitenta wraz ze wzrostem cen prądu, coraz większy odsetek przetargów będzie zawierał również zamówienia na systemy sterowania oświetleniem. Klienci, którzy chcą uzyskać maksymalne oszczędności zużycia energii elektrycznej, dokonują zakupu opraw LED wraz z systemem sterowania oświetleniem.

Podstawowe założenia zaktualizowanej strategii Emitenta:

1. Rozwój produktu – bezprzewodowe systemy sterowania oświetleniem ulic oraz wdrożenie nowych szaf zasilających.

Obecnie oferowany przez Emitenta system do zarządzania oświetleniem ulicznym jest systemem przewodowym. To powoduje, że Spółka nie startuje w przetargach organizowanych przez małe i średnie JST, w których wymogiem technicznym jest system komunikacji bezprzewodowej. Wprowadzenie bezprzewodowego systemu komunikacji poszerzy krąg potencjalnych klientów o małe miasta i gminy. Tylko w okresie od sierpnia 2019 r. do grudnia 2021 r. do Emitenta wpłynęły 54 zapytania o możliwość przedłożenia oferty na modernizację oświetlenia, gdzie kluczowym wymaganiem było rozwiązanie bezprzewodowe. Emitent ocenia, że łączna wartość przetargów w wyżej przytoczonym okresie, w których Emitent nie mógł wystartować wynosiła około 60 mln zł.

Ponadto Emitent planuje unowocześnić urządzenia sterujące, montowane w szafach zasilających z Smart Servery Ilon na bardziej nowoczesne i funkcjonalne rozwiązania Smart Server IOT Dialog Semiconductor.

Emitent planuje zrealizować zadania z niniejszego punktu do końca III kwartału 2022 r.

2. Finansowanie modernizacji oświetlenia w formule ESCO

Jedną z barier dla JST dotyczących zamawiania usług i produktów Emitenta jest brak finansowania. Dlatego Emitent planuje pozyskać do współpracy instytucję finansową, z którą zaoferuje dla JST realizację modernizacji oświetlenia w tzw. formule ESCO (ang. Energy Saving Company – firma oszczędzająca energię). Finansowanie w tej formule może być bardzo atrakcyjne dla JST, ponieważ wówczas JST nie angażuje środków ze swojego budżetu na modernizację oświetlenia ulic. Instytucja finansująca konkretny kontrakt modernizacji oświetlenia dokonuje płatności za wykonanie usługi na rzecz Emitenta. Następnie JST dokonuje płatności na rzecz instytucji finansowej w ratach, których miesięczna wysokość wynosi tyle, co ekwiwalent za zużycie energii elektrycznej sprzed modernizacji instalacji oświetlenia.
Spółka zamierza wybrać partnera finansowego do projektów w formule ESCO, dopracować uwarunkowania prawne w taki sposób, aby możliwie dobrze wykorzystać nastawienie miast i gmin na oszczędzanie energii elektrycznej.

Spółka rozpoczęła analizę prawną zagadnienia finansowania w formule ESCO a także rozpoczęła rozmowy z potencjalnym partnerem finansowym.

3. Stacje ładowania aut elektrycznych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Spółka zamierza wprowadzić do oferty stacje ładowania aut elektrycznych. Rozwój branży EV (ang. Electric Vehicle – pojazd elektryczny) bardzo szybko przyspiesza i Spółka zamierza wykorzystać swoją wiedzę i potencjał, by rozbudować struktury o dział zajmujący się stacjami ładowania aut elektrycznych. Spółka widzi dla siebie dwa główne pola działania:

a) możliwie proste i tanie rozwiązania do ładowania wolnego potencjalnie z możliwością podłączania takich stacji ładowania do słupów oświetlenia ulic – jako rozwiązanie udostępniające masowo zasilanie pojazdów elektrycznych przez noc na miejscach parkingowych będących w zarządzie dużych miast. Może to stanowić jeden z kluczowych elementów rozwiązania problemu związanego z aktualnym stanem rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce;

b) szybkie wysokomocowe rozwiązania (potencjalnie z możliwością rozbudowy o magazyny energii).

Spółka prowadzi już rozmowy z dwoma światowymi producentami stacji ładowania samochodów elektrycznych oraz kilkoma polskimi w celu wybrania optymalnych rozwiązań do swojej oferty.

4. Połączenie spółki Apanet Green System sp. z o.o. z Apanet S.A.

Aktualnie Emitent posiada w grupie kapitałowej jedną spółkę zależną – Apanet Green System sp. z o.o., w której posiada 100% udział w kapitale. Emitent jest spółką holdingową, a działalność operacyjną prowadzi wyłącznie przez podmiot zależny. Połączenie spółek obniży koszty funkcjonowania, uprości strukturę i zwiększy transparentność Emitenta.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne