Raport Bieżący ESPI nr 6/2022: Zakup akcji Emitenta przez spółkę zależną Apanet Green System sp. z o.o. w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników

24 sierpnia, 2022

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w dniu dzisiejszym uzyskał informację od spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. („AGS”) iż dniu 24 sierpnia 2022 r. AGS nabył na sesji giełdowej akcje Emitenta w łącznej liczbie 2000 za łączną kwotę 8.934,72 zł. Podstawą prawną nabycia akcji Emitenta przez AGS jest uchwała nr 34 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Apanet S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. Zgodnie z treścią przytoczonej uchwały AGS może nabywać akcje w przedziale cenowym od 1,5 zł do 5 zł za łączną kwotę nie wyższą niż 50 000 zł w terminie do 12 miesięcy od daty odbycia ZWZ. Akcje nabyte przez AGS zostaną zaoferowane pracownikom i współpracownikom AGS.

W przypadku dokonania analogicznych transakcji Emitent będzie o tym fakcie publikował kolejne raporty ESPI.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne