Raport Bieżący ESPI nr 8/2022: Podpisanie umowy o udzielenie grantu przez Apanet Green System sp. z o.o.

7 września, 2022

W nawiązaniu do komunikatu ESPI nr 5/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki Apanet S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) powziął informację o wpłynięciu do siedziby Apanet Green System sp. z o.o. („Spółka zależna”) umowy o udzielenie grantu w ramach projektu „Bon na innowacje 2022-2023” („Umowa”). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020 i realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Celem realizacji Umowy jest opracowanie prototypu urządzenia wraz z dokumentacją techniczną nowego urządzenia kontrolno-sterującego oświetleniem ulicznym i drogowym, opartego o bezprzewodową transmisję danych.

Całkowita przewidywana wartość projektu realizowanego przez Spółkę zależną wynosi 253 380,00 zł brutto, a całkowita wartość przyznanego grantu wynosi 135 000,00 zł.

Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany w okresie od 1 września 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy Spółka zależna ustanowiła zabezpieczenie w postaci weksla in blanco na okres realizacji Umowy oraz na okres 5 lat od jej zakończenia.

Umowa zawarta przez Spółkę zależną jest istotna ze względu na aktualnie realizowaną strategię w zakresie rozwoju bezprzewodowego systemu sterowania oświetleniem ulic, ponadto realizacja przedmiotu umowy może mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe grupy kapitałowej.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.