Raport Bieżący ESPI nr 9/2022: Zakup akcji Emitenta przez spółkę zależną Apanet Green System sp. z o.o. w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników

13 września, 2022

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”) w dniu dzisiejszym uzyskał informację od spółki zależnej Apanet Green System sp. z o.o. („AGS”) iż dniach 12 i 13 września 2022 r. AGS nabył na sesjach giełdowych akcje Emitenta w łącznej liczbie 2900 za łączną kwotę 11.064,98 zł. Emitent informował w dniu 24 sierpnia 2022 r. raportem ESPI nr 6/2022 o zakupie przez AGS 2000 akcji Emitenta za kwotę 8.934,72 zł. Tym samym w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników, AGS nabył łącznie 4900 akcji za łączną kwotę 19.997,7 zł.

Podstawą prawną nabycia akcji Emitenta przez AGS jest uchwała nr 34 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) Apanet S.A. z dnia 27 lipca 2022 r. Zgodnie z treścią przytoczonej uchwały AGS może nabywać akcje w przedziale cenowym od 1,5 zł do 5 zł za łączną kwotę nie wyższą niż 50 000 zł w terminie do 12 miesięcy od daty odbycia ZWZ. Akcje nabyte przez AGS zostaną zaoferowane pracownikom i współpracownikom AGS. Zgodnie z treścią uchwały Emitent zobowiązany jest do publikowania informacji o zakupach akcji na potrzeby realizacji planu motywacyjnego.

W przypadku dokonania analogicznych transakcji Emitent będzie o tym fakcie publikował kolejne raporty ESPI.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne